Show Left Sidebar:
Gaiola Savic Nero 2

Gaiola Savic Nero 2

sku: PMGSN2

A gaiola Nero 2 contém uma plataforma, comedouro, bebedouro e tabuleiro para feno.

Tamanho: 80 x 50 x 45 cm

49,95 €